Jesteś tutaj: Start / Samorząd / Skład Rady

Skład Rady

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Radni Gminy Kodeń - kadencja 2014 - 2018

1. Barbara Radecka - Przewodnicząca Rady Gminy,

2. Andrzej Ośko - Wiceprzewodniczący Rady Gminy,

3. Marian Głowacki,

4. Zbigniew Gwardiak,

5. Tadeusz Mackiewicz,

6. Marek Marczuk,

7. Czesława Mentel,

8. Janina Nazaruk,

9. Stanisław Panasiuk,

10. Jarosław Piskorz,

11. Leon Prokopiuk,

12. Juliusz Ryl,

13. Ryszard Tarasiuk,

14. Józef Tymoszuk do 02.09.2016 r.

      Jerzy Filipek od 27.11.2016 r.

15. Sławomir Walecki.

Prawa radnego

  • Ustawa o samorządzie gminnym w sposób jednolity kształtuje konstrukcję mandatu radnego. Mandat radnego jest to zbiór praw i obowiązków oraz związanej z nimi odpowiedzialności przysługujący radnemu jako reprezentantowi wspólnoty samorządowej. Mandat radnego jest mandatem wolnym. Radny nie jest związany instrukcjami (poleceniami) wyborców, nie ma obowiązku składać im sprawozdań ze swojej działalności, a wyborcy nie mają możliwości odwołania go. Jedyną sankcją, jaką mogą zastosować, jest nie wybranie go w kolejnych wyborach.

Obowiązki radnego

  • radny powinien kierować się dobrem wspólnoty samorządowej, którą reprezentuje. Powinien utrzymywać więź z mieszkańcami i ich organizacjami, przyjmować ich postulaty i przekazywać je organom jednostki samorządu terytorialnego do rozpatrzenia. Zobowiązany jest ponadto do brania udziału w pracach rady gminy i jej komisji;
  • radny zobowiązany jest składać oświadczenia o stanie majątkowym zawierające w szczególności informacje o zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków mieniu, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach prawa handlowego. Oświadczenie powinno zawierać informacje dotyczące majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską.

Uprawnienia radnego

  • radnemu, z racji wykonywanej funkcji, przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych;
  • ochronie podlega również stosunek pracy radnego - jego rozwiązanie wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której radny jest członkiem. Ma ona obowiązek odmówić zgody, jeżeli podstawą rozwiązania są zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu. Ponadto pracodawca ma obowiązek zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów jednostki samorządu terytorialnego, w której sprawuje mandat. Za okres zwolnienia z pracy radny nie ma prawa do wynagrodzenia;
  • radny ma prawo do diety, jeśli rada gminy, której jest członkiem, tak postanowi. Dieta jest to rekompensata za czas pracy lub czas wolny poświęcony na działalność związaną z wykonywaniem mandatu. Rada gminy decyduje o wysokości diet. Z tym tylko zastrzeżeniem, że dieta radnego nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Przy czym w przypadku gmin i powiatów jest to maksymalna wysokość diety. Ulega ona zmniejszeniu w jednostkach o mniejszej liczbie mieszkańców.

UG Kodeń

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-06-16
Data publikacji:2015-06-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7477