Odnawialne Źródła Energii – składanie wniosków przez mieszkańców Gminy Kodeń

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 lutego 2016

o przygotowywaniu się Gminy Kodeń do projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji oraz o naborze chętnych do udziału w tych projektach

Wójt Gminy Kodeń informuję, że w dniach od 15 lutego  2016 r. do 26 lutego 2016 r. będą prowadzone zapisy osób chętnych - właścicieli budynków mieszkalnych, mieszkańców Gminy Kodeń do udziału w projektach z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 4.1 o nazwie ,,Wsparcie wykorzystania OZE” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w następującym zakresie:

 1. montaż kolektorów słonecznych,
 2. montaż paneli fotowoltaicznych,
 3. montaż kotłów centralnego ogrzewania opalanych pelletem.
 4. montaż powietrznych pomp ciepła.

Warunkiem koniecznym do udziału w którymkolwiek z powyżej wymienionych projektów jest brak jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy Kodeń z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.

W przypadku pozyskania dofinansowania przedmiotowe projekty powinny zostać zrealizowane przez Gminę Kodeń najpóźniej do 2019 r.

Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy Kodeń i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/ użytkownikom posesji. Po pięciu latach zostaną przekazane właścicielom lub użytkownikom posesji.

Projekty będą współfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wysokość dofinansowania wyniesie 85 % kosztów kwalifikowanych (kosztów netto)  w przypadku kolektorów słonecznych i kotłów oraz 65 % kosztów kwalifikowanych (kosztów netto) w przypadku ogniw fotowoltaicznych.

Realizacja inwestycji będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy oraz od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Gmina dopuszcza możliwość zainstalowania maksymalnie dwóch instalacji OZE. W przypadku posiadania instalacji OZE w gospodarstwie domowym niedopuszczalne jest wnioskowanie w ramach projektu o nową instalację tego samego typu.

UWAGA! Nie kwalifikują się do dofinansowania instalacje, które miałyby także zasilać obiekty i urządzenia w związku z prowadzoną produkcją rolniczą. Rolnicy mogą wykorzystywać wyprodukowaną energię jedynie na cele własne – mieszkaniowe.

Szczegółowe informację dotyczących naboru ankiet można uzyskać telefonicznie w Urzędzie Gminy Kodeń pod numerem 83 375 41 55 (Mariusz Tur, Mariusz Zańko).

Gmina Kodeń zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w przedstawionej informacji.

 1. Szczegółowa informacja o poszczególnych projektach:
 2. Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Kodeń.

Kolektory słoneczne (zestawy solarne) służą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej.

Kompletny zestaw składa się z:

- kolektorów słonecznych wraz z uchwytami do ich zamocowania na dachu lub ścianie,

- zasobnika ciepłej wody użytkowej. Projekt nie obejmuje zakupu i montażu grzałki elektrycznej.

- zespołu pompowo – sterowniczego,

- zespołu naczyń wzbiorczych przeponowych (1 naczynie w obiegu solarnym, 1 naczynie w obiegu ciepłej wody użytkowej),

- kompletu orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną,

- nośnika ciepła (płyn solarny o temperaturze krzepnięcia – 35°C),

- instalacji elektrycznej wraz z bezpiecznikiem różnicowoprądowym dla zasilania urządzeń solarnych, której koszt ponosi uczestnik projektu.

Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zależy od liczby osób/użytkowników FAKTYCZNIE zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. Planując liczbę, a tym samym powierzchnię paneli na budynku bierze się pod uwagę liczbę osób zamieszkujących w tym budynku.

Zakłada się liczbę montowanych paneli kolektorów słonecznych w ramach projektu od 2 do 4 szt.  

RODZAJ INSTALACJI

Ilość uczestników projektu

Szacunkowa objętość zasobnika ciepłej wody użytkowej         [litrów]

Szacunkowy koszt brutto

instalacji

Koszt wykonania studium i dokumentacji projektowej [zł]

Szacunkowy koszt uczestnika projektu    [zł]

Montaż instalacji solarnej o mocy 3,2 kW (2 panele)

od 1 - 4 osób

200

  11 340,00

400,00

2 800,00

Montaż instalacji solarnej o mocy 4,8 kW (3 panele)

5 - 6 osób

300

12 420,00

400,00

3 000,00

Montaż instalacji solarnej o mocy 6,4 kW (4 panele)

7 - 10 osób

400

13 500,00

400,00

3 300,00

 

Zakłada sie montaż instalacji solarnej tylko i wyłącznie na dachu lub ścianie budynku, w przypadku tych lokalizacji VAT wyniesie 8%. Podatek od towarów i usług (VAT) jest wydatkiem niekwalifikowanym.

Nie dopuszczamy montażu instalacji kolektorów słonecznych w przypadku braku w budynku mieszkalnym instalacji ciepłej wody.

Uczestnik projektu musi złożyć deklarację i ankietę dotyczącą udziału w projekcie w celu wstępnej weryfikacji, czy budynek spełnia wszystkie niezbędne warunki oraz w celu dobrania odpowiedniej wielkości instalacji solarnej. Deklaracja i ankieta są załącznikiem do niniejszej informacji.

 1. Montaż ogniw fotowoltaicznych w Gminie Kodeń.

W zakresie instalacji fotowoltaicznej w związku z kryteriami i wytycznymi dotyczącymi planowanego konkursu planowana jest możliwość zainstalowania ogniw fotowoltaicznych o mocy 3 kW w układzie otwartym.

Na budynkach prywatnych proponować będziemy montaż paneli o łącznej mocy około 3 KW (12 paneli o mocy 250 W każdy) z możliwością sprzedaży oraz wprowadzania do sieci energetycznej nadwyżki energii elektrycznej. Wartość takiej instalacji wyniesie około 21 600,00 zł (brutto). Zgodnie z zapisami RPO WL dofinansowanie do takiego typu instalacji wyniesie 65 %. Przewidywany koszt wkładu własnego to kwota 8 600,00 zł (brutto). Dodatkowo trzeba uwzględnić koszt wykonania studium wykonalności i dokumentacji projektowej w kwocie 400,00 zł. Całkowity szacunkowy koszt po stronie mieszkańca wyniesie około 9 000,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie podpisanie z gminą umowy oraz posiadanie budynku mieszkalnego z połacią dachu nachylonego do południa z dowolnym pokryciem - oprócz eternitu, umożliwiającego montaż paneli o łącznej powierzchni około 21 m2. Nie jest dopuszczalny montaż paneli na gruncie.

Zakłada się montaż instalacji fotowoltaicznej tylko i wyłącznie na dachu, w przypadku takiej lokalizacji VAT wyniesie 8%. Podatek od towarów i usług (VAT) jest wydatkiem niekwalifikowanym.

Dodatkowo informujemy, że 1 panel fotowoltaiczny ok. 1,8 m2 (1 x 1,8 m). Dla instalacji 3 kW
ok. 21 m2. Instalacje fotowoltaiczne nie będą zawierać urządzeń magazynujących energię (baterie akumulatorowe).

Z uwagi na założenia programowe efektywności instalacji fotowoltaicznej oraz warunki techniczne pod uwagę będą brane jedynie budynki z dachem skierowanym w kierunku południom.

Optymalny kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych to 35 stopni.

Do obliczenia zapotrzebowania na produkcję energii z instalacji fotowoltaicznej zainteresowani winni posiadać ze sobą kopie rachunków za energię elektryczną (min. 1 należy dołączyć do ankiety).

Rolnicy mogą wykorzystywać wyprodukowaną energie jedynie na cele mieszkaniowe. Ponadto w przypadku braku rozdziału energii elektrycznej – oddzielnie licznik na dom i budynki/pomieszczenia do produkcji rolniczej, rolnik nie może być beneficjentem projektu.

 1. Montaż kotłów centralnego ogrzewania opalanych pelletem w Gminie Kodeń.

Projekt skierowany do tych właścicieli i użytkowników budynków mieszkalnych, którzy używają do ogrzewania swoich budynków kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym.

Ponadto wymagane są między innymi następujące parametry techniczne kotłowni:

 1.  min. wysokość kotłowni - 200 cm,
 2.  kotły mogą być przyłączone wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego, posiadającego, co najmniej wymiary 14x14 cm lub średnicę 15cm.

Nowy kocioł c.o. będzie zamontowany w miejscu kotła dotychczasowego, aby możliwe było włączenie nowego kotła do instalacji istniejącej.

W zakres projektu wchodzi wykonanie prac polegających na dostawie i montażu kompletnych kotłów centralnego ogrzewania opalanych pelletem (kocioł c.o, zasobnik na pellet, automatyczny podajnik, palnik, osprzęt instalacyjny, wkład kominowy).

Roboty obejmują demontaż istniejącego kotła na paliwo stałe, montaż nowego kotła wraz z wpięciem do istniejącej instalacji, montaż wkładu kominowego.

Wszystkie kotły c.o. będą dostosowane do spalania pelletu.

Podstawowe dane o projekcie:

1) sprawność nominalna kotła c.o. nie mniejsza niż 80%,

2) projekt nie obejmuje zakupu i montażu grzałki elektrycznej lub wężownicy.

3) wkład kominowy o średnicy dobranej do mocy kotła i wysokości komina – kompletny, wraz z wyczystkami, kształtkami oraz układem odprowadzania kondensatu z wkładu,

4) w pomieszczeniu kotłowni komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową oraz zespół pomp wraz ze sterowaniem,

Uwaga: mieszkaniec ponosi koszty za prace oraz urządzenia i części montowane poza pomieszczeniem kotłowni oraz za prace remontowe będące następstwem prac montażowych (malowanie, uzupełnienie okładzin ścian i podłóg, naprawa tynków, elewacji i innych drobnych prac kosmetycznych przywracających estetykę budynku).

Jeżeli komin nie jest pionowy i posiada uskoki to uczestnik projektu poniesie dodatkowy koszt za każde wstawione kolano, jak również za każdy 1 m przekucia komina, przy czym uczestnik projektu może samodzielnie wykonać przekucia.

Budynek mieszkalny, w którym zostanie zamontowany kocioł c.o., powinien posiadać warunki techniczne spełniające odpowiednie przepisy, które  umożliwiają montaż kotła centralnego ogrzewania  tj.: posiada wewnętrzną instalacje c.o., instalację elektryczną, dobry stan techniczny komina, wentylację, czerpnię powietrza, posiada wolną powierzchnię wewnątrz budynku umożliwiająca montaż urządzeń itp.

Nie dopuszczamy montażu kotłów opalanych pelletem w  przypadku braku w budynku mieszkalnym właściwych warunków technicznych.

Szacunkowy koszt netto montażu kotła c.o. opalanego pelletem oraz koszt udziału finansowego uczestnika projektu w zależności od mocy nominalnej kotła będzie wpisywany do umów zawieranych między Gminą Kodeń, a uczestnikami projektu.

 Moc kotła        [kW]

Szacunkowy koszt brutto wykonania instalacji [zł]

Koszt wykonania studium i dokumentacji projektowej [zł]

Szacunkowy koszt po stronie mieszkańca [zł]

15

13 500,00

400,00

3 300,00

20

14 580,00

400,00

3 500,00

25

16 740,00

400,00

4 000,00

Uczestnik projektu składa deklarację i ankietę dotyczącą udziału w projekcie w celu zweryfikowania, czy budynek spełnia wszystkie niezbędne warunki oraz w celu dobrania odpowiedniej mocy kotła c.o. Deklaracja i ankieta są załącznikiem do niniejszej informacji.

 1. Montaż pomp ciepła w Gminie Kodeń.

W zakresie instalacji pomp ciepła w związku z kryteriami i wytycznymi dotyczącymi planowanego konkursu planowana jest możliwość zainstalowania powietrznych pomp ciepła służących do ogrzewania wody użytkowej o mocy grzewczej do 4 kW.

Szacunkowy koszt netto montażu pomp ciepła służących do ogrzewania wody użytkowej o mocy grzewczej do 4 kW oraz koszt udziału finansowego uczestnika projektu w zależności od mocy nominalnej kotła będzie wpisywany do umów zawieranych między Gminą Kodeń, a uczestnikami projektu.

 Moc kotła        [kW]

Szacunkowy koszt brutto wykonania instalacji [zł]

Koszt wykonania studium i dokumentacji projektowej [zł]

Szacunkowy koszt po stronie mieszkańca [zł]

4

9 000,00

400,00

2 500,00

W razie posiadania w miarę nowego zbiornika pionowego 200-400 l możemy zastosować sam moduł pompy ciepła bez dodatkowego zbiornika.

Pompę montujemy w pomieszczeniu kotłowni, przewidując miejsce na dwa kanały (wlot, wylot powietrza) o średnicy 16 cm, którymi przechodzimy przez ścianę na zewnątrz budynku.

Gdy nie posiadamy odpowiedniego zbiornika, proponujemy pompę ciepła zintegrowaną ze zbiornikiem 200-300 l z jedną wolną wężownicą do podłączenia kotła, bądź dwie wolne do podłączenia dwóch źródeł ciepła (np. jeszcze kolektorów słonecznych). Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić miejsca.

 1. Informacje dotyczące wszystkich projektów.

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na te projekty, w których łączna moc instalacji z OZE nie przekracza 2 MW przy energii słonecznej i 5 MW przy energii pozyskiwanej z biomasy. Dlatego też deklaracje mieszkańców będą rozpatrywane według kolejności ich składania, aby łączna moc instalacji nie przekroczyła wartości granicznych, gdyż wtedy wniosek zostałby odrzucony ze względów formalnych.

Po utworzeniu listy osób zainteresowanych, zostanie wyłoniony wykonawca dokumentacji technicznej, który dokona wizji lokalnej w każdym gospodarstwie i ostatecznie zdecyduje czy usytuowanie budynków oraz warunków technicznych pozwolą na efektywny montaż poszczególnych instalacji z osprzętem. Opinia projektanta będzie decydująca i zweryfikuje ostateczną listę uczestników projektu, z którymi podpiszemy umowy.

Uwaga:

W celu realizacji projektu będą podpisywane z uczestnikami projektu umowy użyczenia nieruchomości na cele projektu oraz umowy dotyczące ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym.

Instytucja Zarządzająca Programem, czyli Urząd Marszałkowski w Lublinie przekazała, że Beneficjent (Gmina Kodeń) ubiegając się o dofinansowanie przedmiotowego projektu zobowiązany jest do posiadania dokumentacji projektowej na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Gmina Kodeń zleci wykonanie takiej dokumentacji, co będzie wiązało się z poniesieniem pewnych kosztów przy braku pewności otrzymania dofinansowania. Dlatego też zaszła konieczności udziału finansowego właściciela nieruchomości w częściowym pokryciu kosztów dokumentacji projektowej
i studium wykonalności. Przyjmuje się, że koszt ten wyniesie - 400 zł. Kwota ta będzie musiała być wpłacona w terminie 7 dni od weryfikacji ankiet i deklaracji złożonych przez osoby zainteresowane.

Informujemy o konieczności wniesienia udziału własnego na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej i studium wykonalności. Termin wpłaty zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.koden.pl oraz przekazany do wiadomości Sołtysom.

Dokumentacja zostanie wykonana tylko dla tych lokalizacji, których właściciele dokonają stosownych wpłat.

Wpłacona kwota zostanie zwrócona w wysokości 360 zł, gdy projektant na etapie wykonywania dokumentacji projektowej stwierdzi, że nie ma możliwości technicznych wykonania stosownej instalacji na i w danym budynku.

W przypadku rezygnacji właściciela posesji z udziału w projekcie po wykonaniu dokumentacji projektowej wpłacona kwota nie będzie zwracana.

Warunkiem przystąpienia do danego projektu jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa w tym projekcie wraz z odpowiednią ankietą, które należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.02.2016 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Kodeń.

Osoba zgłaszająca gotowość udziału w projekcie musi złożyć ankietę dotyczącą udziału w danym projekcie w celu zweryfikowania, czy budynek spełnia wszystkie niezbędne warunki oraz w celu dobrania odpowiedniej mocy i wielkości stosownej instalacji.

Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie (po zweryfikowaniu spełnienia warunków udziału w projekcie oraz uwzględnieniu mocy instalacji) uczestnik projektu w stosownym czasie zostanie poproszony o zgłoszenie się do Urzędu Gminy wraz z dowodem osobistym w celu wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie swej nieruchomości na cele projektu.

W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę użyczenia).

Wkład własny uczestnika projektu dotyczący montażu instalacji OZE należy wpłacić w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy o wzajemnych prawach i obowiązkach pomiędzy Gminą a beneficjentem ostatecznym.

Brak wpłaty w podanym  terminie i określonej wysokości  będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i rozwiązaniem umowy.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w danym projekcie zostaną zapisane na listę rezerwową. Wezmą one udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub ich wykluczenia z udziału w projekcie ze względu na brak wpłaty lub z powodu braku możliwości montażu instalacji ze względów technicznych.

Okres gwarancji na zamontowane instalacje wyniesie minimum  5 lat.

Przez okres 5 lat od zakończenia projektu instalacje będą ubezpieczone przez Gminę Kodeń.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-08
Data publikacji:2016-02-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Łukasiak
Liczba odwiedzin:5917