Informacja Wójta z działań podjętych w okresie między sesjami Rady Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 czerwca 2015

W ubiegły czwartek 18 czerwca odbyła się VII Sesja Rady Gminy Kodeń.

Porządek obrad obejmował między innymi:

 • interpelacje, zapytania i wnioski radnych,
 • przyjęcie uchwał w sprawie: sprawozdania wójta z wykonania budżetu za 2014 rok, udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok,
 • informacja wójta o działaniach podjętych w okresie między sesjami.

W punkcie - interpelacje, zapytania i wnioski radnych głos zabrał p. Mariusz Kiczyński radny Rady Powiatu Bialskiego. Radny przypomniał o swojej inicjatywie wybudowania ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej wzdłuż zalewu w Kodniu. Ścieżka miałaby powstać na terenie będącym własnością Lasów Państwowych i mierzyłaby ok 700 m. Pan Kiczyński zaproponował by wraz z Gminą i Ojcami Oblatami wybudować taką ścieżkę również na terenie Gminy i Ojców Oblatów. Byłaby to inwestycja wychodząca naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Mogłaby ona również uatrakcyjnić pobyt turystów i pielgrzymów w Kodniu. W bieżącym roku, jak powiedział radny Kiczyński, planowane jest przygotowanie dokumentacji technicznej ścieżki, a w latach 2016/17 jej wykonanie.

W trakcie sesji Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę – Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu za 2014 rok oraz jednogłośnie udzielono Wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2014 rok.

W informacji o działaniach podjętych w okresie między sesjami Wójt powiedział:

W minionym  okresie koncentrowaliśmy się na pracach bieżących związanych z działalnością gminy.

 1. W trybie ciągłym prowadzone są prace związane z utrzymaniem dróg:
 • Przeprowadzone zostały remonty dróg gruntowych w Olszankach, Łęgach Kodeńskich, Łęgach Okczyńskich.
 • Wykonano 13 odprowadzeń kanalizacyjnych z istniejących studni do niezamieszkałych, a przeznaczonych pod zabudowę działek, których nie ujęto w projekcie budowy ul. Polnej.
 • Podwyższono studnię kanalizacyjną  na drodze gminnej koło p. Prokopiuka i podniesiono poziom drogi aby zlikwidować kałużę wody pojawiającą się tam od wielu lat po opadach deszczu.
 • W związku z budową ul. Polnej rozebrano kilkadziesiąt metrów chodnika przy drodze powiatowej – ul. Bialska. Wykopano tam i przeniesiono w inne miejsce krzewy, które mogłyby zostać zniszczone podczas przebudowy ronda.
 1. Wykonano szereg zabiegów pielęgnacyjnych:
 • Wycięto drzewa w pasie dróg gminnych i pozyskano zrębki – Kąty, Szostaki, Łęgi Kodeńskie
 • Podobny zabieg dokonano w pasie drogi powiatowej na wysokości Kopytowa.
 • Przed rozpoczęciem prac ziemnych na ul. Polnej wycięto wyznaczone drzewa i pozyskanoz nich zrębki.
 • W związku z zagrożeniem dla ludzi i obiektów budowlanych ścięta została topola na placu szkolnym w Kopytowie. Drewno pocięto na potrzeby szkolnej kotłowni.
 • Sukcesywnie wykaszane są pobocza dróg gminnych.
 • Wykoszono także place w Dobromyślu, Kostomłotach I, Kopytowie oraz boisko w Kostomłotach II.
 1. W Kopytowie naprawiono zapadnięte szambo ekologiczne.
 1. W dwóch sołectwach zostały zlecone prace finansowane z funduszy sołeckich:
 • Szostaki - wykonano remont drogi
 • Zagacie - oczyszczono na długości kilku kilometrów rów melioracyjny.
 1. W ramach bieżących napraw urządzeń wyremontowano:
 • rębak
 • przeprowadzono remont kapitalny jednej z przyczep należącej do Urzędu Gminy. Koszt wykorzystanych materiałów to 4 tys. zł.
 1. Z dużych inwestycji prowadzonych na terenie gminy trwają prace instalacyjne przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Wykonano już ok. 2/3 spośród zaplanowanych. Wczoraj otrzymałem od wykonawcy informację, że do 29 czerwca budowa 108 oczyszczalni zostanie zakończona.
  Zapewne obserwujecie Państwo naocznie, bądź na naszej stronie internetowej, postęp prac na ul. Polnej. Aktualnie trwa proces wyrównywania terenu i jego utwardzanie betonem.
  Jesteśmy już po otwarciu ofert na budowę oświetlenia na ul. Polnej. Ze względu na konieczność wyjaśnienia pewnych wątpliwości nie możemy jeszcze ostatecznie przedstawić wyników tego przetargu.
 1. 28 kwietnia bieżącego roku, o czym Państwo już wiecie, rozwiązałem umowę o pracę z dotychczasową Sekretarz Gminy p. Haliną Szkodzińską.
  Cytuję - „Niniejszym oświadczeniem wypowiadam Pani umowę o pracę zawartą w dniu 1 października 2011 roku na czas nieokreślony, z zachowaniem ustawowego trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia z początkiem biegu począwszy od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 31 lipca 2015 r. Jednocześnie zobowiązuję Panią do wykorzystania od dnia 30 kwietnia 2015 r. zaległego urlopu wypoczynkowego przysługującego za lata 2014 i 2015 w wymiarze 49 dni.
  Z pozostałego - po wykorzystaniu zaległego urlopu wypoczynkowego - okresu wypowiedzenia zwalniam Panią ze świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na dotychczasowych warunkach.
  Na mocy przedmiotowego wypowiedzenia Pani stosunek pracy ustaje z dniem 31 lipca 2015 r.
  Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest utrata zaufania do Pani, jako Sekretarza  Gminy Kodeń” Koniec cytatu.
  12 kwietnia do Urzędu Gminy wpłynął pozew p. Szkodzińskiej jaki złożyła w Sądzie Pracy w Białej Podlaskiej zaskarżający decyzję o zwolnieniu z pracy. Dlatego też nie będę się odnosił do tej sprawy przed zakończeniem postępowania sądowego.
  Nadmieniam, że od 29 kwietnia 2015 r. pani sekretarz nieprzerwanie przebywa na zwolnieniu lekarskim.
 1. Od początku mojej kadencji prowadzimy działania mające na celu dokonanie oszczędności w naszym skromnym budżecie. Osiągnęliśmy już pewne efekty:
 • po pertraktacjach z naszym bankiem udało nam się osiągnąć lepsze warunki związane
  z oprocentowaniem naszych środków znajdujących się na koncie. Nie są to duże oszczędności ale mogą pokryć koszty bankowe,
 • w wyniku podjętych działań, to jest zarejestrowanie GminyKodeń jako płatnika VAT, udało nam się w pierwszym kwartale tego roku zaoszczędzić ok. 10 tysięcy złotych na podatku VAT. Przewiduję, że w ciągu 2015 roku powinniśmy w tym segmencie naszych wydatków osiągnąć ok. 40 tys. zł oszczędności.
 • wczoraj podpisałem z firmą Garden Service Jacek Przybysz ze Świdnika umowę dotyczącą przewozu dzieci do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2015/2016.  Dzięki zmianom w sposobie przewozu uczniów gmina zaoszczędzi z tytułu przewozu ok. 100 tys. zł. rocznie.
  Jak zatem Państwo słyszycie prostymi działaniami planujemy w tym roku zaoszczędzić  ponad 100 tys. zł.
 1. Wracając do przewozów mam dobrą informację dla mieszkańców Gminy Kodeń. Wraz ze zmianą sposobu prowadzenia przewozów uczniów wprowadzona zostanie, od 1 września, na terenie naszej gminy komunikacja publiczna. Rano mieszkańcy będą mogli dojechać do Kodnia, a ok. godz. 8.30 do Terespola. Kurs powrotny będzie ok. 11.30. Z kolei po powrocie do Kodnia można będzie dojechać do sołectw. Tym sposobem rozwiązany zostanie, dotychczas nierozwiązywalny, problem dojazdu mieszkańców gminy do niektórych urzędów.
 1. Powiem jeszcze o dwóch ważnych sprawach, które muszą być podjęte w najbliższej przyszłości:
 • na początku maja tego roku jeden z pracowników Urzędu Gminy otrzymał telefon dotyczący odbioru przyczepy Urzedu Gminy z posesji p. Wiktora Szkodzińskiego. Zwrócił się z tą sprawą do mnie. Pamiętając o donosie jaki przed kilkunastoma tygodniami został wystosowany przez „życzliwych” - między innymi do Policji, Wydziału Komunikacji Starostwa w Białej Podlaskiej i Najwyższej Izby Kontroli o używaniu pojazdów gminy bez ważnych badań technicznych, podjąłem decyzję by przyczepy nie odbierać.
  Zwróciłem się do policji z prośbą o sprawdzenie stanu technicznego przyczepy oraz sprawdzenie powodu jej obecności u p. Szkodzińskiego. Odpowiedź jednoznacznie wskazała na zakaz używania jej w ruchu publicznym z powodu uszkodzonych systemów hamulcowego i elektrycznego. Ponadto niezdatne do użytku są opony. W swojej informacji policja wskazała również, że przyczepa została oddana na przechowanie przez byłego wójta Ryszarda Zania p. Wiktorowi Szkodzińskiemu. Aby uniknąć nieporozumień zwróciłem się do p. Zania, zadając kilka pytań, z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji:
 • Czy była spisana, jeśli tak, to gdzie się znajduje umowa dotycząca przechowywania tej przyczepy?
 • Kiedy i w jakim stanie technicznym została ona przekazana na przechowanie p. Wiktorowi Szkodzińskiemu?
 • Jakie wynagrodzenie przyjęto za przechowywanie?

Jednocześnie poprosiłem o informację czy inny sprzęt bądź inna własność Gminy Kodeń została przekazana podmiotom trzecim na podstawie jakichkolwiek umów.
Odpowiedź jaką otrzymałem nie satysfakcjonuje mnie. Pan Zań napisał:

Cytuję - „… informuję, że przyczepa o numerze rejestracyjnym LBI S715 nigdy nie była nikomu przekazana. W związku z usterką tj. brakiem powietrza w kole w trakcie prowadzonych prac w zakresie przecierania drewna na potrzeby urzędu, zaistniała potrzeba zabezpieczenia przyczepy do czasu jej naprawy. Pan Wiktor Szkodzinski użyczył placu nieodpłatnie bez podpisywania jakichkolwiek umów. Dostęp do przyczepy był i jest w każdym czasie.” Koniec cytatu.

 Jako komentarz mogę jedynie powiedzieć, że według policji przyczepa jest zdewastowana i nie nadaje się do ruchu. Pan Zań twierdzi co innego. Ktoś ponosi odpowiedzialność za ten stan rzeczy. Sprawa wymaga wyjaśnienia.

 • druga sprawa to budowa nowego przedszkola w Kodniu. Pojawiły się głosy o zaniechaniu jego budowy. To nieprawda. Nadal prowadzone są rozmowy dotyczące przygotowania wstępnego projektu technicznego oraz możliwości finansowania budowy. Mamy wstępne informacje dotyczące kosztów i możliwości jego finansowania.  O postępach prac będę informował na bieżąco.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-06-30
Data publikacji:2015-06-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Sacharczuk
Liczba odwiedzin:3954