Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu CZYSTE POWIETRZE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 października 2022

W Urzędzie Gminy Kodeń działa punkt konsultacyjno-informacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Został on utworzony na mocy zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

Punkt konsultacyjno-informacyjny znajduje się w pokoju nr 12 w budynku Urzędu Gminy Kodeń  i czynny jest w dniach:

poniedziałek – piątek w godzinach 10:00-15:00

wizyty należy umawiać pod numerem telefonu: (83) 375 41 50

 

W Programie Czyste Powietrze dofinansowywane są przedsięwzięcia takie jak: wymiana źródła ciepła, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, mikroinstalacja fotowoltaiczna, ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa, dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie nieprzekraczającym 100 000 zł rocznie.

Wyróżniamy 3 poziomy dofinansowania: podstawowy, podwyższony oraz najwyższy:

Poziom podstawowy – gdy dochód wnioskodawcy nie przekracza kwoty 100 000 zł. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł

Poziom podwyższony – gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekracza kwoty:

 • 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Poziom najwyższy – gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekracza kwoty:

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

Aby uzyskać zaświadczenie o dochodach uprawniających do ubiegania się o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania  w ramach programu Czyste Powietrze, mieszkańcy Gminy Kodeń powinni zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodniu.

Do złożenia wniosku w Programie Czyste Powietrze niezbędne są:

 1. Dane osobowe właściciela /wszystkich współwłaścicieli nieruchomości
 2. Dane osobowe współmałżonka/współmałżonki
 3. Numer Księgi Wieczystej (w przypadku gdy dla danego budynku/lokalu nie została założona księga wieczysta – dokument potwierdzający prawo własności)
 4. Adres budynku,
 5. Numer działki
 6. Rok wystąpienia o zgodę na budowę
 7. Powierzchnia całkowita budynku w metrach kwadratowych
 8. Numer rachunku bankowego
 9. Zaświadczenie o wysokości dochodów (podwyższony, najwyższy poziom dofinansowania), roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód
 10. Dokumenty określające dochód wnioskodawcy np. Rozliczenie PIT (podstawowy poziom dofinansowania),
 11. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku/lokalu mieszkalnym w którym ma być realizowane przedsięwzięcie – powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności
 12. W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba hektarów przeliczeniowych
 13. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie na ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej/drzwiowej – liczba metrów kwadratowych okien, drzwi, powierzchni która ma zostać ocieplona Termomodernizacja budynku – określić w m2
 14. Oszacowane koszty inwestycji oraz uzgodniony zakres inwestycji.

Do złożenia wniosku o wypłatę do programu CZYSTE POWIETRZE niezbędne są:

 1. Wniosek o dofinansowanie
 2. Nr rachunku bankowego
 3. Nr umowy o dofinansowanie
 4. Kopie faktury/faktur dotyczących inwestycji objętej wnioskiem o dofinansowanie
 5. Kopie potwierdzenia/potwierdzeń przelewów faktur z pkt. 4 / lub z adnotacją na fakturach „zapłacono gotówką”
 6. Kopie protokołu/protokołów odbioru dotyczących inwestycji objętej wnioskiem o dofinansowanie na wzorze dostępnym w Programie Czyste powietrze
 7. Kopię protokołu złomowania starego kotła w przypadku wymiany kotła
 8. Kopię „karty wyrobu” o ile dotyczy
 9. Kopię „etykiety energetycznej” o ile dotyczy
 10. Zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika dwukierunkowego u Beneficjenta – dotyczy instalacji fotowoltaicznej

Przydatne linki:

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie  https://www.wfos.lublin.pl/

Podstawowe informacje o Programie „Czyste Powietrze”: https://czystepowietrze.gov.pl/ 
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania

Portal beneficjenta: https://portal.wfos.lublin.pl/

Wymagana dokumentacja: https://portal.wfos.lublin.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw

Kalkulator dotacji: https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Lista urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne określone w programie: https://lista-zum.ios.edu.pl/#

 

Dane liczbowe dot. stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy ze stanem na dzień 31.03.2024 r.

Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie

Liczba zawartych umów
o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota
wypłaconych
dotacji

107

76

55

2 087 490,96

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-10-12
Data publikacji:2022-10-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Sacharczuk
Liczba odwiedzin:1890