Omówienie raportu o stanie gminy Koden za 2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 lipca 2019

Pani Przewodnicząca,
Panie i Panowie Radni,
Szanowni zebrani,

Na mocy przepisów ustawy o samorządzie gminnym jestem zobowiązany do przedstawienia Raportu o stanie gminy Kodeń za 2018 rok. Nie nawiązuję w nim do danych porównawczych z poprzednich lat, ani nie wybiegam z planami w przyszłość. Raport przedstawia informacje o gminie z 31 grudnia 2018 r., a w przypadku Zespołu Placówek Oświatowych z 1 września 2018 r.

Nie będę czytał Raportu, bo macie go Państwo przed sobą. Przedstawię, moim zdaniem, jego najważniejsze punkty.

1. Zacznijmy od liczby ludności gminy Kodeń. Od wielu lat obserwujemy powolny, lecz niestety stały spadek liczby stałych mieszkańców gminy. Na koniec 2018 roku było nas 3 591 w tym 1 775 mężczyzn i 1 816 kobiet. Dodatkowo na pobyt czasowy zameldowanych było 153 mieszkańców w tym 70 mężczyzn i 83 kobiety.

W 2018 roku urodziło się w gminie 34 dzieci – 20 chłopców i 14 dziewcząt. Zmarło 43 mieszkańców.

Po raz pierwszy zameldowanych na terenie gminy (poza noworodkami) było 32 osoby. Z gminy wymeldowało się 66 osób. Łącznie liczba mieszkańców gminy zmniejszyła się w ubiegłym roku o 43 osoby.

Przy powierzchni gminy 150 km² na km² zamieszkuje gminę 23,9 osób .

2. Jestśmy gminą o charakterze rolniczym. Przeważają tutaj gleby V i VI klasy. Łącznie mamy 2 405 gospodarstw rolnych. Dominują gospodarstwa do 5 ha. Najwięcej gruntów zajmują: użytki rolne – 9 903 ha i lasy – 4 493 ha. W dalszej kolejności są grunty zabudowane – 427 ha, nieużytki – 116 ha i wody 88 ha.

9 329 ha jest własnością osób fizycznych, Skarb Państwa posiada 3 625 ha, osoby prawne – 773 ha, wspólnoty gruntowe – 647 ha, Gmina – 414 ha, a grunty kościołów zajmują 139 ha.

3. W naszej gminie są zarejestrowane 72 podmioty prowadzące działalność gospodarczą (są to osoby fizyczne), ponadto w gminie działają trzy spółki prawa handlowego i spółdzielnia.

Najpopularniejsze branże to handel – 24 firmy, przetwórstwo przemysłowe – 9 firm, budownictwo i transport drogowy po 7 firm. Na tysiąc mieszkańców przypada 20 firm.

Aktualnie aktywnych jest 59 firm.

Największym pracodawcą na terenie gminy jest szeroko rozumiana Gmina Kodeń.

4. Formalnie ujmując bezrobocie na terenie gminy jest niskie. Na koniec grudnia 2018 r. zarejestrowanych było 131 bezrobotnych w tym 75 kobiet. Tylko 15 osób miało prawo do zasiłku. Najwięcej osób bezrobotnych jest w grupie wiekowej 50 + najmniej do 25 roku życia. 65 osób znajduje się bez pracy ponad 12 miesięcy jest to niekorzystne zjawisko.

5. Kilka słów na temat budżetu gminy. Nie będę tutaj wiele mówił gdyż za chwilę szczegóły przedstawi p. skarbnik. Łączny dochód w gminie w 2018 r. to blisko 18 mln 700 tys. zł, zaś wydatki to 21 mln 555 tys. zł. Różnica między przychodami a wydatkami wyniosła 2 mln 856 tys. zł. Wynikła ona z konieczności poniesienia kosztów własnych prze realizacji różnych projektów głównie unijnych. Różnica została pokryta zaciągniętymi kredytami.

Największy udział w dochodach mają dotacje i subwencje, bo ok. 11 mln zł. Na kolejnych miejscach znalazły się środki unijne i krajowe na inwestycje łącznie 3 mln 625 tys. zł.

Dochody własne gminy to środki z podatków i opłat lokalnych, dochody z majątku gminy udział w podatku budżetu państwa – w ubiegłym roku wyniosły - 4 mln zł.

Największe wydatki zostały poniesione w 2018 r. na oświatę i wychowanie 8 mln 327 tys. zł, szeroko rozumianą pomoc społeczną (500+, 300+, zasiłki itp.) – 4 mln 940 tys., gospodarkę komunalną 3 mln 258 tys. i administrację 2 mln 143 tys. zł.

Na zakończenie roku gmina miała do spłacenia 6 mln 815 tys. zł, z czego na budowę ul. Polnej – 3 mln 200 tys. zł i 3 mln 550 tys. zł są to kredyty na budowę przedszkola, remont i doposażenie szkoły i inwestycje w instalacje solarów, pomp ciepła. Dodatkowo 65 tys. to kredyt na budowę tarasu przy GCKSiT w Kodniu.

6. Rok 2018 był bogaty w inwestycje. Największe z nich to Ekologiczne inwestycje w Gminie Kodeń – 2 mln 698 tys., remont kapitalny i doposażenie szkoły – 2 mln 226 tys. zł i budowa przedszkola 2 mln 011 tys. zł. Łącznie na inwestycje wydano 8 mln 184 tys. zł

7. Gmina na koniec roku była właścicielem 416 ha gruntów. 285 ha to drogi, 17,6 ha grunty orne, lasy – 12, 5 ha, działki budowlane - 1,75 ha.

W poprzednim roku Gmina sprzedała 9 działek o powierzchni 2,05 ha za 71 015 zł

8. W poprzednim roku Rada Gminy na wiosek wójta przyjęła 47 uchwał najwięcej dotyczyło budżetu i jego zmian, oraz gospodarką nieruchomościami. Wszystkie przyjęte uchwały zostały już zrealizowane lub są realizowane.

9. Jesteśmy członkiem związku międzygminnego „Aktywne pogranicze”. Łącznie z innymi gminami realizujemy projekt poprawy atrakcyjności turystycznej gminy m.in. poprzez budowę wieży widokowej i wiat dla turystów. Nasze wspólne działania opierają się na przyjętej Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze” Dotyczy ona m.in. podejmowania wspólnych projektów w tym dotyczących rozwoju infrastruktury turystycznej.

10. W omawianym okresie Gmina realizowała następujące programy:

Posiłek w szkole i domu – w jego ramach pomoc otrzymywało 138 osób, Rodzina 500+ na kwotę 2 mln 104 tys. zł (liczba świadczeń – 4 209), Dobry Start 300+ wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny, 390 świadczeń na kwotę 117 tys. zł, oraz programy Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów z narkotykami.

11. Kilka zdań o warunkach życia w gminie Kodeń:

- w gminie znajdują się dwa budynki mieszkalne komunalne, 9 bloków mieszkalnych spółdzielczych oraz ok. 1 200 prywatnych budynków mieszkalnych. W 2018 roku wydano 10 pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych a oddano do użytkowania 4 domy jednorodzinne.

- istniejąca sieć wodociągowa ma długość 89,9 km i dociera do 976 gospodarstw domowych. Nasza gmina otrzymuje wodę z trzech źródeł w Kodniu, Koroszczynie i Wólce Zabłockiej.

Cena wody na koniec roku wynosiła 2,95 zł/m³ + 2,65 zł opłata miesięczna dla osób fizycznych i 3,34 zł/m³ + 3,24 zł miesięczna opłata dla odbiorców instytucjonalnych.

- gmina posiada oczyszczalnię ścieków dostosowaną do odbioru 600 m³ na dobę. Długość sieci w gminie to 16,8 km, jest do niej podłączonych 439 odbiorców. Ponadto w części gminy działają szamba. Łącznie jest 415 szamb w tym 108 przydomowych ekologicznych oczyszczalni ścieków. Cena odbioru ścieków dla indywidualnych to 4,44 zł/m³ i odbiorców instytucjonalnych 5,52 zł/m³.

- odpady stałe są odbierane z 1017 miejsc. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpady na terenie naszej gminy są segregowane na 6 frakcji: śmieci zmieszane, plastyk i metal, szkło, odpady bio, papier i popiół. Aktualna opłata za odbiór odpadów wynosi – 7 zł za śmieci segregowane i 14 za niesegregowane za osobę za miesiąc. Tylko 7 domostw na terenie gminy w swojej deklaracji zgłosiło odbiór śmieci niesegregowanych.

- w gminie mamy trzy typy dróg wojewódzką – 22 km, powiatowe – 42 km

(w tym nieco poniżej kilometra to droga gruntowa) i gminne – 115 km (w tym 90 km to drogi gruntowe).  

- przewozy publiczne na terenie gminy prowadzi firma Garden Service. Firma

ta jednocześnie realizuje usługę dowozu uczniów do ZPO.

- na terenie gminy znajdowało się 15 placówek sprzedaży detalicznej, 4 warsztaty samochodowe, bank, poczta stacja benzynowa oraz dwie placówki gastronomiczne.

12. O wydatkach na opiekę społeczną wspominałem przy okazji informacji o budżecie gminy teraz kilka słów o szczegółach. Opieką GOPS w Kodniu były w ubiegłym roku objęte 293 rodziny. Trzy najważniejsze powody trudnej sytuacji życiowej to: bezrobocie, ubóstwo i długotrwała choroba.

W tabelach Raportu przedstawione zostały świadczenia wypłacane w ramach zadań własnych gminy – najwięcej świadczeń występuje w przypadku zasiłków okresowych, bo 448 ale największą kwotę obejmuje pobyty w Domu Pomocy Społecznej – 191 438 zł.

W przypadku świadczeń zleconych gminie w 2018 roku najwięcej było ich z tytułu świadczeń rodzinnych – 5 248 natomiast najwięcej środków przeznaczono na świadczenia wychowawcze (500+) – 2 mln 072 tys. zł.

13. Gmina Kodeń jest bezpiecznym miejscem, w ubiegłym roku odnotowano u nas łącznie 40 przestępstw. Najwięcej, bo 9 dotyczyło kierowania pojazdami mechanicznymi pod wpływem alkoholu, 5 to niepłacenie alimentów. Wykroczeń popełniono 54 – z czego 36 to wykroczenia związane z bezpieczeństwem i komunikacją.

Komisariat Policji, który swoim zasięgiem obejmuje teren naszej gminy znajduje się w Terespolu. Stan etatów policyjnych wynosił 61. W 2018 r. na naszym terenie policjanci podjęli 305 interwencji, w tym 73 interwencje domowe. W przedstawianym okresie sporządzono 22 Niebieskie Karty.

Drugą służbą, która dba o nasze bezpieczeństwo jest Straż Graniczna. Na terenie gminy w ubiegłym roku nie stwierdzono przekroczeń granicy. Strażnicy interweniowali głównie w sprawach z zakresu bezpieczeństwa na drogach.

Ochotnicza Straż Pożarna liczy sobie 147 członków zrzeszonych w 6 jednostkach. W 2018 r. OSP brała udział w 30 akcjach. Warto wspomnieć, że w ubiegłym roku OSP Kodeń zwyciężyła w gminnych i powiatowych zawodach pożarniczych.

14. Podstawowa opieka medyczna w gminie jest zapewniona. Działają u nas trzy podmioty: dwa gabinety lekarskie oraz gabinet stomatologa. Pogotowie Ratunkowe znajduje się w Piszczacu i Terespolu, a SOR w Białej Podlaskiej i Włodawie.

W Kodniu działają dwie apteki

15. W 2018 roku oddane zostało do użytku nowe przedszkole. Wybudowany obiekt był projektowany i budowany z przeznaczeniem na przedszkole. Koszty jego budowy wyniosły nieco ponad 2 mln zł. W budynku znajdują się sale zabaw z łazienkami i zapleczem gospodarczym, część administracyjna oraz pomieszczenia kuchenne. W przedszkolu zatrudnionych jest 6 nauczycieli wychowawców i 4 osoby, jako pomoc nauczyciela. Do przedszkola uczęszcza 85 dzieci.

Do Szkoły Podstawowej w Kodniu uczęszczało 243 zaś do oddziałów gimnazjalnych 31 uczniów. Budynek szkoły przeszedł w ubiegłym roku remont kapitalny. Wymieniono sieć wodociągową i kanalizacyjną, zmieniono instalację elektryczną. Szkoła została doposażona w sprzęt elektroniczny i pomoce naukowe. Powstały nowe pracownie: językowa i fizyczno-chemiczna. Zmieniono sprzęt w pracowniach komputerowych.

16. W gminie działa Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, w którym na koniec roku zatrudnionych było 5 osób na 3 etatach. Prowadzone są w nim m.in.: koło gitarowe, dziecięcy zespół taneczny, Zespół Śpiewaczy Klubu Seniora, grupa aerobiku, grupa rękodzieła. W ubiegłym roku zorganizowano wiele imprez, a wśród nich:

Przegląd Grup i Zespołów Kolędniczych, Gminny Dzień Kobiet, Kiermasz Wielkanocny i Bożonarodzeniowy, Gminny Dzień Seniora i wiele innych.

W 2018 r. odbyła się największa od lat impreza w Kodniu - Jarmark Sapieżyński, na który przybyło ok. 4 tys. mieszkańców i gości.

17. Działająca w gminie Biblioteka Publiczna zatrudnia 1 osobę. Mamy dwa punkty wypożyczeń w Kodniu i w Zabłociu. Biblioteka posiada 16 938 woluminów, a stale odwiedza ją 514 czytelników. Biblioteka posiada sprzęt elektroniczny m.in.: komputery, laptop, urządzenie wielofunkcyjne.

18. Sztandarowym przedsięwzięciem sportowym był, mający renomę w kraju i za granicą - Bieg Sapiehów. Ponadto w Kodniu odbywały się inne zawody sportowe, a wśród nich: Memoriał Stanisława Seheniuka Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej, Turniej Piłki Nożnej Józefa Tymoszuka, Powiatowe Kodeńskie Biegi Uliczne, Biegi „Wilczym Tropem”

Szanowni Państwo, mówiąc o zawartości „Raportu o stanie gminy Kodeń w 2018 roku” przedstawiłem najważniejsze informacje o gminie na dzień 31.12.2018 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-07-10
Data publikacji:2019-07-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Łukasz Sacharczuk
Liczba odwiedzin:602